Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.3. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.

1.4. Privatumo politika taikoma, kai Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, pasiekiamoje adresu vadyba.lt (toliau – Interneto svetainė), mūsų socialinių tinklų paskyrose Facebook ir LinkedIn (toliau – Socialinės paskyros), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, sudarote su mumis paslaugų teikimo sutartį ir mes Jums teikiame paslaugas, tiekiate ar teikiate mums savo prekes ar paslaugas, registruojatės ir dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose, prenumeruojate mūsų naujienas, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, kreipiatės kitais klausimais, kandidatuojate į mūsų siūlomą darbo vietą ir t.t.

1.5. Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines arba svetaines, reklamuojančias mus ir mūsų Paslaugas. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo atskirą privatumo politiką ir, kad ši Privatumo politika joms nėra taikoma. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

1.6. Norime atkreipti dėmesį, jog ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

2. KAS MES?

2.1. Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra MB „Vadyba“, juridinio asmens kodas 305693077, adresas Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – mes).

2.2. Interneto svetainę ir Socialines paskyras valdome, taip pat siūlydami bei teikdami Paslaugas, vykdydami savo kasdienę veiklą ar teisės aktų reikalavimus veikiame kaip Jūsų Asmens duomenų valdytojas.

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

3.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

3.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui sudarote su mumis sutartį, gaunate mūsų Paslaugas, dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu, prenumeruojate mūsų naujienas ir t.t.;

3.1.2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis automatiškai Jums naudojantis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui Jūsų IP adresas, apsilankymo Interneto svetainėje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.

3.1.3. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.

3.1.4. Kai Jūsų Asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia Jūsų artimieji ar pažįstami asmenys, taip pat kai Jūsų duomenis pateikia bendrovės (Jūsų darbdaviai), pavyzdžiui, nurodo Jus kaip įgaliotą asmenį ir pan.

3.2. Jūsų Asmens duomenis tvarkome siekdami Jums pasiūlyti bei suteikti Paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

3.3. Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Asmuo teikdamas mums savo asmens duomenis turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu mums pateikiami netikslūs, melagingi ar klaidinantys Asmens duomenys, tai mes turime teisę ištrinti tokius duomenis arba apriboti galimybes naudotis Interneto svetaine, gauti Paslaugas ir pan.

3.4. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pvz., savo artimuosius, darbuotojus, kitus įgaliotus asmenis) Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Jums teikiant tokius duomenis mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti, kad turite teisę juos teikti. Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.

3.5. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų
tvarkymo tikslas
Tvarkomi
Asmens duomenys
Asmens duomenų
tvarkymo terminai
Asmens duomenų
tvarkymo teisinis pagrindas
Paslaugų teikimas, konsultacijos iki paslaugų teikimo sutarties sudarymoVardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo kodas, parašas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kitų komunikacijos kanalų duomenys (Skype, Facebook Messenger paskyrų duomenys ir pan.), darbo vieta, užimamos pareigos, duomenys, susiję su sudarytos paslaugų sutarties vykdymo objektu – sutartys, procesiniai dokumentai, bendrovių veiklos vykdymo dokumentai, finansiniai dokumentai, bet kokio pobūdžio susirašinėjimas, valstybės/ vietos savivaldos institucijų, teismų, kitų panašaus pobūdžio institucijų sprendimai, bet kokia komunikacija, registrų išrašai, kiti dokumentai ir informacija), įskaitant ir duomenis apie kitus nei klientas (kliento atstovai) asmenis (kontrahentai, ginčų dalyviai, partneriai, informacija apie kliento veiklą, asmeninį gyvenimą, duomenys apie nepilnamečius asmenis (kai jie yra klientai arba kai paslaugų teikimui yra reikalinga tokia informacija) ir pan., duomenys apie asmenų sveikatą, religinės pažiūros, seksualinė orientacija, duomenys apie asmenų teistumą, jei tai tiesiogiai susiję su paslaugų teikimu, tėvų, globėjų, rūpintojų vardas, pavardė, šių asmenų ryšys su klientu, susirašinėjimas (el. korespondencija, pašto korespondencija), įgaliojimo atstovauti asmenį turinys, taip pat kiti paslaugų teikimui pateikti ar reikalingi Asmens duomenysVisą paslaugų teikimo laikotarpį ir 10 (dešimt) metų po paslaugų teikimo pasibaigimo (paskutinio kontakto), nebent, vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, būtų taikomas ilgesnis privalomas minimalus saugojimo terminas

Jei Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – sutikimo galiojimo laikotarpiu, o jei sutikimas tvarkyti Asmens duomenis atšaukiamas anksčiau, tuomet Asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos
Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas)

Duomenų subjektas aiškiai sutiko, kad jo specialių kategorijų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais nurodytais tikslais (BDAR 9 str. 2 dalies a) punktas)

Tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys, kuriuos duomenų subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs viešai (BDAR 9 str. 2 dalies e) punktas)

Tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 dalies f) punktas)
Veiklos vykdymui, administravimui ir palaikymui reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, taip pat su mūsų veikla susijęs kitas, nei darbo santykiai, vidaus administravimasVardas, pavardė, asmens kodas (jei tokią informaciją rinkti privaloma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, pareigos, darbo vieta, parašas (sutartyse, kituose dokumentuose), adresas/ darbo vietos adresas,  telefono numeris, el. pašto adresas, susirašinėjimas (el. korespondencija, pašto korespondencija), įgaliojimo atstovauti asmenį turinys, informacija apie sutarties, sandorio šalies ir/ ar jų darbuotojų kvalifikacijąVisą bendradarbiavimo laikotarpį/ sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 (dešimt) metų po bendradarbiavimo/ sutarties pasibaigimo (paskutinio kontakto), nebent, vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, būtų taikomas ilgesnis privalomas minimalus saugojimo terminasTvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas) 
Finansinių operacijų atlikimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas, materialinių ir finansinių išteklių valdymas, įsiskolinimų valdymas, mokestinių prievolių vykdymas (ne darbo santykiai), mokėjimų už Paslaugas valdymasVardas, pavardė, asmens kodas (jei tokią informaciją rinkti privaloma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, pareigos, darbo vieta, parašas (sutartyse ir pan. dokumentuose), adresas/ darbo vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, sąskaitos numeris, kredito/ mokėjimo įstaiga, mokėjimo duomenys, PVM mokėtojo kodas, mokesčių deklaracijose, kituose oficialiuose mokesčių dokumentuose, nurodoma informacija, įsiskolinimų istorija, jų dengimo istorija ir kita informacija, gauti ir išsiųsti el. laiškai bei jų priedai, kitos el. žinutės, įgaliojimo atstovauti asmenį turinysDuomenys saugomi pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle

Duomenys, nepatenkantys į aukščiau minėtų teisės aktų saugojimo sritį, saugomi visą sutarties galiojimo ar šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 (dešimt) metų po sutarties/ santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto)
Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas) 
Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainės, Socialinių paskyrų) valdymas, veikimo užtikrinimas ir jų kokybės tobulinimasInterneto svetainės slapukų pagalba renkami duomenys, IP adresas, socialinių tinklų „Facebook“, „Linkedin“, paskyrų automatiniu būdu renkami duomenysInterneto svetainės duomenys saugomi iki 2 (dvejų) metų

„Facebook“, „Linkedin“ paskyrose informacija saugoma pagal šių tinklų savininkų nustatytas sąlygas
Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas) 
Užklausų, gautų elektroninės informacijos pateikimo kanalais, telefonu bei el. paštu administravimasVardas, pavardė, naudotojo paskyros vardas, kita paskyros informacija,  telefono numeris, el. pašto adresas, adresas/ darbo vietos adresas, atstovaujamos bendrovės pavadinimas, pareigos užklausos tema, užklausos turinysSu užklausomis susiję duomenys saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 2 (dvejus) metus po komunikacijos pabaigos

Jei Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – sutikimo galiojimo laikotarpiu, o jei sutikimas tvarkyti Asmens duomenis atšaukiamas anksčiau, tuomet Asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos
Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas) 
Renginių organizavimas ir vykdymas, įskaitant ir asmenų kvietimą į renginius bei informavimą apie renginiusVardas, pavardė,  telefono numeris, el. pašto adresas, atstovaujama organizacija, atvaizdo duomenys (atvaizdas, užfiksuotas fiksuojant renginio akimirkas)Duomenys saugomi visą renginio organizavimo ir vykdymo laikotarpį ir 2 (dvejus) metus po renginio dienos

Jei Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – sutikimo galiojimo laikotarpiu, o jei sutikimas tvarkyti Asmens duomenis atšaukiamas anksčiau, tuomet Asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos
Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas
Tiesioginės rinkodaros vykdymas, mūsų veiklos pristatymas ir viešinimas bei veiklos kokybės analizėVardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pareigos, atstovaujama organizacijaDuomenys saugomi 5 (penkis) metus nuo jų gavimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą. Tuomet asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigosDuomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas) 
Kandidatų į siūlomą darbo vietą įvertinimas, atranka bei duomenų tvarkymas, siekiant pasiūlyti darbo vietą ateityjeVardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas/ darbo vietos adresas, išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai/ įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacijaDuomenys saugomi visą atrankos vykdymo laikotarpį ir 2 (dvejus) metus pasibaigus atrankai (jei yra gautas duomenų subjekto sutikimas), nebent, asmuo savo sutikimą atšaukia anksčiauDuomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Prašymų, skundų, pretenzijų, ginčų, oficialių užklausų, susijusių su Mūsų veikla nagrinėjimas teismine ir neteismine tvarkaVardas, pavardė, asmens kodas (jei yra reikalinga arba jei asmuo pateikia pats) pareigos, darbo vieta, parašas dokumentuose, adresas/ darbo vietos adresas,  telefono numeris, el. pašto adresas, prašymo, skundo, reikalavimo, pretenzijos, procesinių dokumentų bei su šiais dokumentais pateikiamų priedų turinys, atsakymo į prašymą, skundą, reikalavimą, pretenziją, procesinį dokumentą bei su šiais atsakymais pateikiamų priedų turinysVisą prašymų, skundų, reikalavimų, pretenzijų, ginčų nagrinėjimo neteismine tvarka laikotarpį ir 3 (tris) metus po užklausos administravimo pabaigos, nebent, vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, būtų taikomas ilgesnis privalomas minimalus saugojimo terminas

Teisminių ginčų dokumentai saugomi visą ginčo nagrinėjimo laikotarpį ir 10 (metų) po galutinio sprendimo įsiteisėjimo nebent, vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, būtų taikomas ilgesnis privalomas minimalus saugojimo terminas
Siekis įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas) 

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

3.6. Kai kuriais atvejais mes Jums galime siųsti su Paslaugų teikimu susijusias žinutes ar paskambinti Jums, pavyzdžiui, mes galime informuoti apie Paslaugų vykdymą ir t.t. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam Paslaugų teikimui ir nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

3.7. Mes Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą. Socialinių paskyrų naudotojams be šios Privatumo politikos, taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politika ir taisyklės. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą Jūsų paskyros informaciją, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų. Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis Socialinėse paskyrose, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje).

3.8. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

4. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

4.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

4.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

4.2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

4.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

4.2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

4.2.4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

4.2.5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

4.2.6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

4.2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai.

5. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

5.2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

5.2.1. Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, kitiems advokatams, mokesčių konsultantams ir pan., taip pat mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, papildomų paslaugų teikėjams, IT bendrovėms, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, archyvo paslaugas teikiantiems asmenims, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms, draudimo paslaugas teikiančioms, arba įmokas surenkančioms bendrovėms ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus.

5.2.2. Socialinių tinklų platformų operatoriams.

5.2.3. Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

5.3. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome EEE, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už EEE ribų, jeigu Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas.

6. KO TIKIMĖS IŠ JŪSŲ KAI TVARKOTE MŪSŲ PATIKĖTUS ASMENS DUOMENIS?

6.1. Kai Paslaugų teikimo ar bendradarbiavimo su mumis metu gaunate asmens duomenis iš mūsų, Jūs įsipareigojate:

6.1.1. laikytis BDAR ir kitų Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir bendradarbiauti su mumis, kad mes galėtumėm įvykdyti savo pareigas pagal šiuos teisės aktus;

6.1.2. ne vėliau nei per 4 valandas nuo įvykusio incidento informuoti mus apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su Jums perduotais Asmens duomenimis, nurodant bent pažeidimo aplinkybes bei pritaikytas priemones pažeidimo pasekmėms mažinti.

6.2. Kai bendradarbiavimo su metu mums perduodate Asmens duomenis, įsipareigojate:

6.2.1. visus fizinius asmenis, kurių Asmens duomenis perduodate (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, kitus asmenis) iki Asmens duomenų perdavimo BDAR numatyta apimtimi informuoti, kad jų Asmens duomenys gali būti perduoti mums ir gali būti mūsų tvarkomi sutarties tarp Jūsų ir mūsų sudarymo ir/ar vykdymo tikslu o, mums pareikalavus, nedelsiant pateikti tai patvirtinančius įrodymus;

6.2.2. informuoti mus apie pareigą perduotus asmens duomenis atnaujinti, trinti ar apriboti jų tvarkymą;

6.2.3. neperduoti mums jokių asmenų, kurie nebuvo informuoti apie mūsų atliekamą jų duomenų tvarkymą, Asmens duomenų.

7. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

7.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

Jūsų teisėĮgyvendinimas ir tam tikri apribojimai(priklausomai nuo situacijos bei BDAR įtvirtintų papildomų sąlygų)
Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);Turite teisę gauti informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti) Ši teisė reiškia, kad galite mūsų prašyti Jums pateikti:
– Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis;
– Jūsų tvarkomų Asmens duomenų sąrašą;
– Tikslų ir teisinio pagrindo Jūsų Asmens duomenų tvarkymui sąrašą;
– Patvirtinimą, ar siunčiame Asmens duomenis į trečiąsias šalis, ir jeigu taip, kokių saugumo priemonių buvo imtasi;
– Jūsų Asmens duomenų gavimo šaltinį;
– Informaciją, ar taikomas profiliavimas;
– Duomenų saugojimo laikotarpio nurodymą.
Aukščiau išvardintą informaciją pateiksime su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Teisė reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti)Taikoma, jeigu mūsų turima informacija, susijusi su Jūsų Asmens duomenimis, yra neišsami arba netiksli.
Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)Taikoma, jeigu:
– Mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
– Duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;
– Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu ir po Jūsų pateikto prašymo nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;
– Informacija gauta neteisėtu būdu.
Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t. y.:
– Jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą;
– Jei Jūs prieštaraujate Asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;
– Mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
– Informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Teisė į duomenų perkeliamumąŠi teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatizuotu būdu, remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi, sudaryta su Jumis.

7.2. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, ar kitu Jums pateiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).

7.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

7.4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją (pvz., patvirtinti savo tapatybę elektroniniu parašu), kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

7.5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

7.6. Mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptumėm į Jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Mes galime paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

7.7. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

8. AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?

8.1. Gavę Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų veiklą ir Paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali Jus dominti, taip pat teirautis informacijos dėl mūsų teikiamų Paslaugų bei aptarnavimo kokybės.

8.2. Naujienos gali būti siunčiamos Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Gavę Jūsų sutikimą, mes elektroniniu paštu galime teirautis apie mūsų teikiamų Paslaugų kokybę, taip pat pakviesti užpildyti kokybės vertinimo anketas. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

8.3. Pasistengsime nepiktnaudžiauti Jūsų mums suteikta teise dalintis naujienomis. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

8.4. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:

8.4.1. pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba

8.4.2. atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

8.5. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

9. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.

9.2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.

9.3. Mūsų tvarkomi Asmens duomenys yra tvarkomi mūsų darbuotojų.

10. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

10.1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Slapukų naudojimas užtikrina geresnį ir veiksmingesnį Interneto svetainės veikimą, taip pat integracijas su Socialinėmis paskyromis.

10.2. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://google.com/privacy_ads.html.

10.3. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

10.4. Mes naudojame šiuos „Google Inc.“ produktus, kurie įrašo slapukus:

10.4.1. „Google Analytics“ – analizuoja, kaip naudojatės Interneto svetaine, sudaro šia analize paremtas ataskaitas, padeda planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

10.4.2. „Google Tag Manager“ – atlieka Interneto svetainės naudojimo analizę. Surinkti duomenys apie tai, kaip Jūs naudojate Interneto svetainę (kartu su IP adresu), perduodama ir kaupiama į Google serveryje JAV. Ši informacija naudojama analizuoti naudojimąsi Interneto svetaine, rengti ataskaitas apie Interneto svetainės populiarumą, teikti kitas su Interneto svetaine ir jos naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys tvarko informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.

10.4.3. „Google Remarketing” – leidžia vartotojams, pakartotinai gauti reklamas „Google Inc“ partnerių tinklo svetainėse. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir/ ar norite atsisakyti „Google Inc“ slapukų, galite išjungti „Google Inc“ reklamų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Tokiu atveju Jums gali būti įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas

10.5. Kiti mūsų naudojami įrankiai:

10.5.1. „Facebook Pixel“ – naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais, kad galėtume su jumis vėl susisiekti per 180 dienų. Tai leidžia mums rodyti interesais pagrįstą reklamą („Facebook Ads“) Jums, kai Jūs lankotės socialiniame tinkle „Facebook“ arba kitose svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį. Tokiu būdu stengiamės rodyti jus dominančią reklamą, kad mūsų svetainė ar pasiūlymai jums būtų įdomesni. Daugiau informacijos kaip veikia Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

10.5.2. „LinkedIn Insight tag“ – padeda įvertinti mūsų LinkedIn puslapio lankomumą, jo reklamų efektyvumą ir šių duomenų pagrindu rodyti atnaujintus pranešimus / reklamines žinutes. Per LinkedIn puslapį prieinama nuasmeninta informacija: puslapio lankomumas, mūsų pranešimus sekančių asmenų kiekis; asmenų, kuriuos pasiekia puslapio / reklamos turinys skaičius ir jų veiksmai (dalinasi, paspaudžia „patinka“, kt.); naujų sekėjų skaičius, Jūsų pasiskirstymas pagal lytį, miestą, valstybę, naršyklės kalbą. Daugiau informacijos: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

10.5.3. „Hotjar“ – analitinė ir grįžtamojo ryšio priemonė, leidžianti mums geriau suprasti, kaip naudojama Interneto svetainė ir tobulinti jos naudojimo galimybes. Hotjar įrašo slapukus tam, kad padėtų mums sekti lankytojų veiksmus Interneto svetainėje ir šie slapukai nekaupia jokios asmenį identifikuojančios informacijos. Daugiau informacijos https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information.

10.6. Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
NID“Google” nustatytas NID slapukas naudojamas reklamos tikslais; apriboti, kiek kartų naudotojas mato skelbimą, nutildyti nepageidaujamus skelbimus ir įvertinti skelbimų efektyvumą.Sutikus su šio slapuko naudojimu.6 mėn.Slapuke NID yra unikalus ID, kurį naudodama „Google“ prisimena nustatymus ir kitą informaciją. 
wp-wpml_current_languageSlapuko pagalba, išsaugomas Interneto svetainės kalbos pasirinkimas.Jums apsilankius Interneto svetainėje.SesijaUnikalus lankytojo ID.
_ga“Google Analytics” įdiegtas _ga slapukas apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat stebi svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį, kad atpažintų unikalius lankytojus.Sutikus su šio slapuko naudojimu.2 m.Unikalus Interneto svetainės lankytojo identifikatorius
_gidNaudojamas vartotojams atskirti.Sutikus su šio slapuko naudojimu.24 val.Unikalus Interneto svetainės lankytojo identifikatorius
_ga_<container-id>Naudojama seanso būsenai išlaikyti.Sutikus su šio slapuko naudojimu.2 m.Unikalus Interneto svetainės lankytojo identifikatorius
_gac_gb_<container-id>Pateikiama su kampanija susijusi informacija. Jei susiejote “Google Analytics” ir “Google Ads” paskyras, “Google Ads” svetainių konversijų žymos perskaitys šį slapuką, nebent atsisakysite. Sužinoti daugiau, sužinok daugiau.Sutikus su šio slapuko naudojimu.90 d.Unikalus Interneto svetainės lankytojo identifikatorius
11. SUSISIEKITE SU MUMIS

11.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

El. paštu: [email protected];

Telefonu: +370 700 01515;

Paštu: Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius.

11.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

11.3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

12.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, sudarote su mumis sutartį ar užsakote Paslaugas, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.